Organisation

Organisation

Hovsta frikyrkoförsamlings beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet.

Församlingens verkställande organ är församlingsledningen som utses av årsmötet.

Ordförande i församlingen är:

Församlingens anställda:

Utöver församlingsledningen finns sju råd (5-10 medlemmar i varje) som har specialiserade uppdrag inom församlingen. De olika råden är:

 1. Gudstjänst- och musikrådet
 2. Diakonirådet
 3. Ekonomirådet
 4. Förvaltningsrådet
 5. Inforådet
 6. Missions- och evangelisationsrådet
 7. Personalrådet

Församlingsledningen har bl.a. ansvar för att

 • i bön och samtal söka Guds ledning för församlingen i dess uppdrag i samhälle och omvärld
 • ange mål och visioner för församlingens verksamhet
 • skapa förutsättningar för andlig mognad, tillväxt och utveckling i lärjungaskap och efterföljelse
 • ansvara för att beslut som fattas i årsmöten och församlingsmöten verkställs och i möjligaste mån delegeras till berörda råd
 • ha huvudansvar för ekonomi och förvaltning samt att fastställa budget för de olika råden

Församlingsledningen består 2021 av:

 • Peter Andersson, Ordf
 • Ingemar Lindell
 • Natalie Berger Jamshidi
 • William Blaeser
 • Christina Huss
 • Sara Maxe
 • Anders Thor
 • Henrik Thörn
 • Per Arvidsson

Adjungerade: våra anställda (se ovan).

Du kan maila till församlingsledningen på adressen:
forsamlingsledning@lundhagskyrkan.se

HFU, Hovsta Frikyrkoförsamling Ungdom

För barn- och ungdomsverksamheten ansvarar Hovsta frikyrkoförsamlings ungdom (HFU).

Föreningen utgörs av dem som är medlemmar i det barn- och ungdomsarbete som har anförtrotts föreningen av Hovsta Frikyrkoförsamling. HFU leds av en styrelse som väljs på årsmötet i januari varje år. Vårt uppdrag är att samordna församlingens barn- och ungdomsarbete och att fördela de ekonomiska resurserna samt administrera de bidrag som vi får för vår verksamhet.

I HFU har vi flera olika aktiviteter för Barn och Ungdomar:

 • Scout
 • Kyrkråttor
 • Konfa-Kristendomsskola
 • Taket
 • Äventyret
 • ELAIA

Du kan maila till HFU på adressen:
hfu@lundhagskyrkan.se

HFU:s kassör är Annki Lindell. Du kan mejla henne på adressen:
annki@lundhagskyrkan.se

Råden

Gemensamt ansvar för de olika råden är att:

 • tillse att personer finns till de olika funktionerna
 • leverera information till inforådet för intern och extern spridning
 • ha budgetansvar
 • tillse att beslut verkställs
 • hålla aktiv kontakt med församlingsledningen

Gudstjänst- och musikrådets (GUM) uppgifter är bl.a. att:

 • ansvara för kontinuerlig undervisning
 • utveckla gudstjänstlivet vad gäller både innehåll och form
 • ansvara för kontakt med gudstjänstgrupperna
 • leda träffar med gudstjänstgrupperna

Sammankallande: Jan-Gunnar Wahlén

Du kan maila till GUM på adressen:
gum@lundhagskyrkan.se

Diakonirådet arbetar bl.a. med att:

 • utarbeta riktlinjer för församlingens diakonala och sociala arbete
 • ansvara för kontakt med medlemmar och människor som relaterar till församlingens arbete
 • vara lyhörd för människor i utsatthet och med speciella behov och söka former för lämpligt bistånd, exempelvis väntjänst och praktisk hjälp

Sammankallande: Inger Andersson

Du kan maila till Diakonirådet på adressen:
diakonirad@lundhagskyrkan.se

Ekonomirådets uppgifter är bl.a. att:

 • upprätta totalbudget för församlingen
 • upprätta bokslut
 • tillse att revision verkställs

Sammankallande: Conny Harrysson

Du kan maila till Ekonomirådet på adressen:
ekonomirad@lundhagskyrkan.se

Förvaltningsrådet:

 • tillser att övergripande planering och underhåll av fastigheten in- och utvändigt sker
 • upprättar långsiktig ekonomisk planering av underhåll och investeringar
  genomför fortlöpande översyn av lokalerna och åtgärdar eventuella brister inkl. ljud och ljus
 • tillser att lokalerna är ändamålsenligt utrustade för de verksamheter som bedrivs

Sammankallande: Cirkulerar i rådet

Du kan maila till Förvaltningsrådet på adressen:
forvaltningsrad@lundhagskyrkan.se

Inforådets uppgifter är att:

 • ansvara för såväl intern som extern information
 • ta emot och förmedla information från och till församlingsledning och övriga råd
 • utveckla informationskanaler för optimal spridning

Sammankallande: 

Du kan maila till Inforådet på adressen:
inforad@lundhagskyrkan.se

Missions- och evangelisationsrådet (MER) arbetar bl.a. med att:

 • nära följa och tolka utvecklingen både lokalt och globalt avseende församlingens uppdrag
 • utveckla kontakter och samverkan med andra församlingar och organisationer för ett effektivt gemensamt vittnesbörd
 • mobilisera mänskliga och materiella resurser för församlingens missionsuppdrag

Sammankallande: Göran Sturve

Du kan maila till MER på adressen:
mer@lundhagskyrkan.se

Personalrådet

 • har arbetsgivaransvar, koll på kollektivavtal mm,
 • gör och följer upp arbetsbeskrivning för anställd personal,
 • har ansvar för utvecklings- och lönesamtal årligen och
 • har ansvar för personalvård.